GERUNDS AND INFINITIVES

GERUNDS AND INFINITIVES

Герундій (Gerund) – це іменник утворений від дієслова і означає назву дії чи процесу, має закінчення -ing, що поєднує у собі властивості іменника та дієслова. Герундій не вживається з артиклями. В українській мові формі герундія відповідають іменники, що утворилися від дієслів (reading - читання).

Слово, що закінчуються на -ing може бути іменником (noun), герундієм, (gerund) дієприкметником теперішнього часу (present participle) та дієприслівником (adverbial participle).

Listening (Gerund) to a good audio book is my favorite activity. – Прослуховування аудіо книжки – моє улюблене заняття.
I am listening (Present Participle) to you. – Я слухаю тебе.
I did my homework listening (Adverbial Participle) to music. Я робив домашнє завдання слухаючи музику.

Інфінітив (Infinitive) – це не означена форма дієслова і відповідає на запитання, що (з)робити.

Use of the gerund – Використання герундія

as the subject of a sentence

в ролі підмета в реченні

Buying Rover was a big mistake for BMW.

Купівля (купування) Rover було великою помилкою BMW.

as the object after certain verbs*

в ролі доповнення після певних дієслів*

Most people enjoy driving.

Більшість людей насолоджуються керуванням авто.

after certain verbs + prepositions

після певних дієслів + прийменники

I look forward to hearing from you soon.

З нетерпіння чекаю чутки від тебе незабаром.

after certain adjectives + prepositions

після певних прикметників + прийменники

He's not very good at managing people.

Він не дуже вмілий в управлінні людьми.

after certain nouns + prepositions

після певних іменників + прийменники

We'll have no difficulty in selling the product.

У нас не буде проблем з продажем цього товару.

after verbs of perception (action going on)

після дієслів сприйняття (дія триває)

I saw his staggering down the road towards the pub.

Я бачив його хитання (то, як він хитався) дорогою до паба.

*Verb + gerund: avoid, can't help, deny, dread, enjoy, (can't) face, fancy, feel like. finish, give up, imagine, keep (on), mind, miss, postpone, practice, put off, resent, risk, spend time, (can't) stand, suggest

Use of the infinitive – Використання інфінітиву

a) without to after We can't raise the prices by more than 5%.
а) без частки to після Ми не можемо піднімати ціни більше ніж на 5%.
modal auxiliaries make and let My boss wouldn't let me leave early. She made me do overtime.
модальних дієслів make and let Моя начальниця не дозволила б мені піти раніше. Вона змусила мене працювати позаурочно.
verbs of perception
(completed action)
I saw him open the safe and help himself to the money.
дієслова сприйняття
(завершена дія)
Я бачив, як він відкрив сейф і дістав гроші.
b) with to after  
б) з часткою to після  
adjectives I'm sorry, but I'm not ready to go yet.
прикментників Вибачте, я не готовий йти поки що.
certain verbs* She wants to find a job in marketing after she's graduated.
певних дієслів* Вона хоче знайти роботу в маркетингу після закінчення навчання.
question words Can you tell me where to park my car?
запитальні слова Можете сказати мені де запаркувати моє авто.
the first/last/only Henry Ford was the first to use flow production in a car factory.
перший/останній/тільки Генрі Форд був першим, хто використав конвейер в виробництві авто.
adjectives + for Until then cars had been too expensive for most people to buy.
прикментник + for До того автівки були за дорогі для купівлі більшості людей.

*Verb + infinitive with to: afford, agree, aim, dare, decide, expect, fail, happen, hope, manage, mean, offer, prepare, pretend, promise, refuse, seem, threaten, want, wish

В англійській мові є певні дієслова після яких вживається або герундій або інфінітив, є й такі дієслова, після яких може вживатись як інфінітив, так і герундій, при цьому зміст речення може змінюватись.

Gerund or infinitive - little difference in meaning
Герундій або інфінітив – невелика різниця в значенні

I began to play the piano when I was six.

We must continue to look for new staff.

I began playing the piano when I was six.

We must continue looking for new staff.

After some verbs (begin, start, continue, like, love, hate, intend and prefer) you can usually use either a gerund or an infinitive. There is practically no difference in meaning.
Exception: After would/should + like/love, only the infinitive can be used.

Gerund or infinitive - important difference in meaning
Герундій або інфінітив – велика різниця в значенні

stop I've stopped smoking. The activity (smoking) stops.
Я припинив паління.
We stopped to smoke a cigarette. The activity is the reason for stopping.
Ми зупинились покурити.
remember I remember playing with Lego. The activity or event has already happened.
Я пам’ятаю як грався з Lego.
forget
I'll never forget driving into that brick wall.
Я ніколи не забуду як в’їхав в цегляну стіну.
regret
We regret to say that we are unable to help you.
Ми шкодуємо, що не можемо допомогти вам.
remember
Remember to take back those library books. The activity has not yet happened. It can or is/was supposed to be done.
Пам’ятайте, що треба повернути бібліотечні книжки.
forget
She forgot to lock the door.
Вона забула зачинити двері.
regret We regret to say that we are unable to help you.
Ми шкодуємо, що не можемо допомогти вам.
mean I didn't mean to interrupt. to intend to
Я не хотів перебивати.
 A 7.45 lesson means getting up early.  to have as a result/an effect
Урок о 7.45 означає рано вставати.
try They tried giving him penicillin, but it had no effect. to test something to see if it works
Йому намагалися дати пеніцилін, але це не дало ефекту.
I tried to lift the crate, but it was too heavy. to attempt something difficult
Я намагався підняти ящик, але він був занадто важким.