Оцінювання на ЗНО

Як визначаються результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови?

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється поетапно.

Під час першого етапу на основі даних комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей типу А та перевірки екзаменаторами завдань із розгорнутою відповіддю (бланки відповідей типу Б) визначається тестовий бал кожного з абітурієнтів.

Тестовий бал - це арифметична сума балів, отриманих за правильне виконання кожного завдання тесту.

На другому етапі тестові бали, отримані абітурієнтами, конвертуються в оцінки за шкалою 100-200 балів (числа інтервалу від 100 до 200 з кроком 0,5) методом еквіпроцентильної нормалізації, що застосовується до всієї сукупності тестових балів абітурієнтів, які брали участь у тестуванні з англійської мови. Оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою, тобто вказує місце результату абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів.

Рейтинговий бал визначається окремо з кожного предмета та кожної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти, які набрали однакову кількість тестових балів, отримають однакову оцінку за шкалою 100-200 балів, водночас абітурієнт, який має більшу кількість тестових балів, отримає за цією шкалою оцінку не нижчу, ніж той, хто набрав меншу кількість балів. Найвищу оцінку 200 балів може отримати абітурієнт, який набрав більшу кількість тестових балів.

У день оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти будуть розміщено таблицю відповідності кількості тестових балів оцінці за шкалою 100-200 балів.

Кожен учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови може самостійно визначити кількість тестових балів, набраних під час проходження тестування, скориставшись поданими нижче схемами оцінювання тесту.

1. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.

2. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.

3. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.

Завдання № 43 - завдання з розгорнутою відповіддю - оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. "Схему оцінювання тестового завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови").

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, - 56

Схема оцінювання тестового завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови

Критерії Зміст компонента Бали
а.
Змістове наповнення
(опрацювання
умов,
зазначених у
ситуації)
а1 - перша умова;
а2 - друга умова;
аЗ - третя умова;

а1 - перша умова (why you are writing)
Умова опрацьована повністю
2
Умова лише згадана
1
Умова не опрацьована й не згадана
0
а2 - друга умова (your personal qualities, language skills and experience with children)
Умова опрацьована повністю
2
Умова лише згадана
1
Умова не опрацьована й не згадана
0
а3 - третя умова (why you think this work experience would be important for your future)
Умова опрацьована повністю
2
Умова лише згадана
1
Умова не опрацьована й не згадана
0
b.
Структура тексту та зв'язність


b1 - зв'язність,
наявність
з'єднувальних
елементів у
тексті;
b2 - відповідність
письмового
висловлення
заданому
формату (твір,
лист (особистий,
діловий),
оголошення,
записка тощо)
b1 - зв'язність, наявність з'єднувальних елементів у тексті (наявність з'єднувальних елементів у тексті)
З'єднувальні елементи (сполучники сурядності andbut та підрядності because, so, if, when, that, that is why тощо, а також слова-зв'язки which, that, who та інші) наявні
2
З'єднувальні елементи наявні частково
1
З'єднувальні елементи відсутні
0
b2 - відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Стиль висловлення повністю відповідає вимогам написання особистого листа.
При написанні особистого листа повинен бути використаний неформальний стиль, для якого є характерним особистий тон, а також вживання прямого звернення до адресата; використання імені, а не прізвища; використання розмовних, а не літературних виразів; вживання скорочень і відповідних форм привітання та прощання тощо.
Ознаки відповідно до формату тексту (особистий лист) повністю відповідають меті написання:
• Привітання (greeting) - відповідно до вимог оформлення особистого листа: Dear Lucy / Dear John / Hi / Hello тощо.
• Вступ (opening remarks) обов'язково повинен включати фрази:
How are you?
I thought I'd write and let you know that...;
I hope you will understand when I say that...;
What can I say, except I'm sorry that...;
I'm sorry for / I owe you an apology...;
I'm. sorry if I upset you in any way...;
I can't describe how sorry I am and how guilty I feel...
 тощо.
• основна частина ( main body) обов'язково структурована за змістовими абзацами, присутні чотири змістові абзаци ( або три змістові абзаци, якщо дві змістові умови об'єднані в один абзац) і повинна включати пояснення причин, за яких не може відбутись запланована вами зустріч/подорож тощо.
• Кінцівка (closing remarks ) обов'язково включає фрази такого типу:
I hope you believe те when I say how sorry I am...;
I beg you to forgive me for...;
Please, write me soon and...
 тощо.
• Прощання (ending) - відповідно до вимог оформлення особистого листа:
Lots of love
Hope to hear from you soon
Give my best wishes to your parents
Looking forward to your letter
Best wishes to...
I would be glad to hear from you soon
Keep in touch
Love / Regards
Yours 
тощо

або

Стиль висловлення повністю відповідає вимогам написання офіційного листа-заяви, в якому зазвичай висловлюється прохання бути прийнятим на роботу, зарахованим на певний курс навчання тощо.
При написанні особистого листа повинен бути використаний формальний стиль, для якого є характерним ввічливий нейтральний тон, а також вживання пасивних конструкцій; формальних слів-зв'язок; використання прізвища, а не імені; використання нейтральних, формальних слів, виразів, відповідних форм привітання та прощання тощо. Неприйнятним є вживання розмовних виразів, скорочених форм тощо.
Ознаки відповідно до формату тексту (офіційний лист-заява) повністю відповідають меті написання:
• привітання (greeting) - відповідно до вимог оформлення офіційного листа-заяви:
Dear Mr ... або Dear Mrs ... .
• вступ (opening remarks) обов'язково повинен включати фрази:
>I would like to apply for ...;
I am writing to apply for the position of ...;
With reference to your advertisement ...;
I am writing in response to your advertisement in ...;
I am writing with regard to your advertisement in ...;
I am writing to enquire whether ...;
I would like to be considered for ...;
I consider myself to be ...

тощо
• основна частина (main body) обов'язково повинна включати фрази типу:
I worked as ... before ... 
тощо.
• кінцівка (closing remarks ) обов'язково включає фрази такого типу: 
I would be grateful if you could...;
I would appreciate a reply...;
I would appreciate if if you could...;
I am available for ...;
I look forward to hearing from you ...
I look forward to receiving your response in the nearest future ...;
I enclose references from my last employer ...
 тощо.
• Прощання (ending) - відповідно до вимог оформлення листа-заяви:
Yours sincerely, Yours faithfully,

2
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог (див. вище)
1
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні
0
с.
Використання
лексики
- лексична
наповнюваність;
- володіння
лексичним
матеріалом
Використаний достатній словниковий запас. Лексичний матеріал вжито адекватно. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту
2
Недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців
1
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлювання незрозумілий
0
d.
Використання
граматики

- морфологія;
- синтаксис;
- орфографія
Робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на
• вживання числа і особи в дієслівних часових формах,
• вживання артиклів (основні правила),
• порушення порядку слів у реченні,
• вживання частки to з інфінітивом,
• вживання незлічуваних іменників (типу advice)
• вживання умовних речень
Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «1» бал
2
Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного
1
Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного
0

Увага!

1.Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

2.Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

3.Якщо учасник тестування не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.